» Komiteer

Styret kan oppnevne og gi instrukser til de komiteer og arbeidsgrupper som de ser behov for, slik at foreningens arbeid blir ivaretatt best mulig. Pr.idag har vi følgende komiteer/arbeidsgrupper:

Fokus 2010

«Gammel jul»

Søndagsskole

Innsamlingskomite

Yngstes

Eldres

Ungdomsklubb

Veiledergruppe